Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
MI TROVU 'NTO MEZZU ...CHI FAZZU ?   a cura dell'Associazione J˛

Presentazione di Alberto Criscenti
Prefazione di Giuseppe Ingardia
Nota di Nino Barone
Nota di Giuseppe Vultaggio
Nota di Vito Lumia
Nota di Dino Altese

 • Lu picchý ...
 • Megghiu 'n quartettu
 • Parrnina mi cunfunni
 • Pessimismu Pasqualoru
 • Pinsannu a ddu vecchiu tripporu
 • Lu novu tripporu
 • Criscenti nun diri minzogni!
 • Baruni nun essiri ngratu
 • Cunsiderazioni supra lu novu tripporu (1)
 • Cunsiderazioni supra lu novu tripporu (2)
 • Nun sugnu cafuni nÚ 'ngratu
 • Di nuddu mi scantu e di nenti
 • Maestru, chi beddu rigalu
 • Lu ventu ci voli ...capisci?
 • Si sbagghiu, Maestru, mi scusu!
 • G˛diti sti toi tempi d'oru
 • Ricciuli d'oru
 • 'N-casa di Piluccheddu sunatura?
 • Nun facissi sti pinzeri
 • Nun mi tuccari a Ninu
 • Chi dici Bertu meu, cu' ti lu tocca?
 • Ma chi vai pinsannu!
 • Ci su' pirsuni c'hannu lu disýu
 • Di sti colloqui 'n versi ...avýa disýu
 • Sugnu daccordu, giÓ lu dissi a Bettu
 • Scusati tanticchia
 • Maronna, mi doli la panza!
 • Altesi ...ci cali la pasta?
 • Ancora nun vugghi la pignata
 • Facemu 'n quintettu
 • Lu "vecchiu" e lu "novu"? Mi piaci!
 • ...E bravu Bertu ... chi bedda pinzata!
 • Tri peri o megghiu cincu?
 • M"u dissi ...lu ventu!
 • Qui pro quo
 • Nun sugnu cretinu nÚ loccu
 • Proposta 'nsinzata
 • Mannaggia! Nun essiri 'ngordu!
 • Raggiunu e ni tiru la summa
 • Chi cerchi lu pilu nta l'ovu?
 • Facemu pi veru Puisia
 • Ma veru Puisýa?
 • Altesi 'un lu sapia: ti l'assicuru!
 • Ma quali scusa!
 • Cogghi soccu va simini!
 • O Dinu, rifletti un istanti
 • O Bertu, riflettici tu!
 • Tu pensi chi Vitu s'accatta?
 • Capivi chi parlu a lu ventu, ...
 • Facemu 'n quartettu
 • J˛ votu 'u quartettu
 • Mittemu la testa a partitu
 • Cischi pi ciaschi
 • La cosa la voi arripizzari
 • ...E calau lu sipariu!
 • Fu malu ascutatu? Nun penzu ...
 • Ssu quintettu binirittu nasci stortu o nasci ddittu?
 • Introduzione (al quartettu)
  Nota di Giuseppe Gerbino
 • Tu chi dici? Pippuzzu, rispunni!
 • Caru Ninu, rispunnu sinceru!
 • Caru Ninu, mi parri sinceru?
 • Sugnu certu lu trova eleganti
 • Sai chi penzu, Gerbinu, di tia?
 • Vulamu
 • Senza "Mastru" 'u strumentu nun sona!
 • Dacci tempu, Pippuzzu, poi viri!
 • Sai chi fazzu: J˛ aspettu 'u signali!
 • Caru Bertu, ti pregu, rispunni!
 • A tia Peppi, pirdisti la firi?
 • S'Ŕ accussý nun fa nenti
 • Sugnu unu ch"i cosi li dosa!
 • Lu me scantu
 • "Diu" nn' aiuta ... si stamu abbrazzati!
 • Tri pilastri, un quartettu 'un lu tennu!
 • Quattru magghi d"a stessa catina
 • Sugnu prontu, Gerbinu, lu giuru!
 • Lu silenziu? Un signali evidenti
 • "Longa vita"
 • A l'urtimu 'u gruppu 'ngranniu
 • Stu sestettu
 • Note biografiche Altese - Barone
  Nota biografica Criscenti
  Note biografiche Gerbino - Lumia
  Nota biografica Vultaggio


  Ringrazio il Prof.

  Alberto Criscenti

  Pres. Ass. J˛
  per avermi permesso
  di inserire
  questo libro  E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it