Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

SENZA PILA MMUCCA di Vincenzo Adamo

IndiceCopertina
Prefazione di Rocco Fodale
Nota dell'autore

 • 'U curmutu o so paisi ...
 • 'Un cc'Ŕ zzita runni 'un si chianci ...
 • Famigghia senza paci ...
 • Fimmini a vasari e babbaluci ...
 • La vacca chi nun mancia cu lu voi ...
 • A bacis... A minnis... A figghis
 • 'U lupu perdi 'u pilu ...
 • Lu scherzu Ŕ piacivuli e liali ...
 • L'amuri ri surdatu picca rura ...
 • 'Na donna chi si spusa l'omu vecchiu ...
 • Cu' mancia fa muddichi ...
 • Conzala comu voi sempi Ŕ cucuzza
 • Cu' i fatti soi nun si fa mai ...
 • ...Mi pari 'u mŔ crastu scucciatu
 • La disa si 'nfascia cu la disa
 • Certu chi sugnu davvero sfurtunatu ...
 • Foru 'a 'atta mi talia e ...
 • Puru 'a Riggina appi bisognu ri la vicina
 • Cu' veni uzziusu nuddicatu ...
 • Cu' si fira ri l'avvocatu ...
 • L'amuri Ŕ comu lu citrolu ...
 • O la natica natichýa ...
 • Faciti beni a porci


 • Ringrazio l'autore
  per avermi permesso
  di pubblicare
  questo libro


  E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it