Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU PANI DI FURMENTU

Pigghiu lu pani a lu furnu ogni matina
ddu beddu pani duci di la za Pammina
e chini di farina su li sacchi
la genti pari comu tanti varchi.

Lu furnu quasi sempri esti addumatu
cu pani nta maidda priparatu,
e tutti ntraficati a priparari
lu pani ormai prontu pi nfurnari.

E certi voti sunnu nfastidiati
picchì unn'annu cchiù sordi scanciati;
nterra sparpagghiati ligniscedda e aschi
trovu sempri la vastedda pi li maschi.

Fari lu furnaru nun è cosa di nenti
sann'accuntintari tantissima genti:
c'è cu lu voli cruru e cu cottu lu voli
ma suvranu resta lu pani chi vali.

Dda dintra c'è tantu beni e vi lu dicu
fannu puru viscotta cu li ficu,
miliddi, viscotta cu l'arancia
e ognuno nun viri l'ura chi li mancia.

Cu ddu gran ciauru chi di dda dintra nesci
la fudda di li genti sempri cchiù crisci,
teni li cosi beddi e priparati
tutti disposti supra li bancati.

E quant'agenti trasi! Pari un cummentu!
Vannu tutti accattari pani di furmentu.
Nescinu tutti cu la cesta china
e puru nui jemu nta la za Pammina.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it