Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU STAGNATARU

Li cosi vecchi e tutti spunnati
di lu stagnataru eranu cunzati,
stagnava quarara, luma e pareddi
mittia funnu ntra li carrateddi.

Zingava puru pili pi lavari
cunzava vacila, rinali e bagneri;
ora chi stagnatari un ci nn' cchi
cosi vecchi pi casa nun ci nni su.

Quannu la me paredda si spunnau
m maritu dda ffora la ittau,
m soggira la iu arr a pigghiari:
- sarvala figghiu, p sempri bisugnari -,

Dintra la purtau leta leta
dda paridduzza ch'era ormai spunnata:
- Sinti a mmia chi sugnu cchi ranni
stummernu ci arrustemu li castagni -.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it