Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU CARRITTERI

Lu carritteri parti la matina
pi fari quattru viaggi a la salina,
lu cristianeddu cu pipa addumata
passa lu tempu e tutta la jurnata.

Ma quanti e quanti viaggi avi di fari
strata facennu si metti a pinzari,
e nunn'avennu cuccu chiacchiarari
cu la sò mula si metti a pallari.

Ogni tantu la chiama pi nnomu
cuntannuci a idda lu chi e lu comu,
c'è tanta strata ancora di fari
pigghia pruvenna e duna a manciari.

Continuanno ancora a fari strata
viri la mula cu la cura aisata,
iddu già sapi chiddu c'avaffari
sta gran vastasa av'a cacari.

Iddu s'arrassa e si rucculia
"giustu accussì di nfacci ammia!";
si fingi surda e lu lassa pallari
vascia la testa continua a caminari.

"Zittuti, sceccu, e nun ti scuncirtari,
senza di mia nun pò cchiù manciari!
Picchissu fai sti disprezzi ammia,
viri chi ti nchiu dintra nna batia!"


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it