Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

A MICHELI ALLOTTA

A stu Micheli, a cu lu canusciu,
sapi chi bacara fu e asinu nasciu;
purtava un vistiteddu arrapacchiatu,
nna coppula ntesta cu pampera allatu.
Caminavanu sempri patri e figghiu
ognunu ci pigghiava rassumigghiu,

ianu vinnennu pi lu paisi
rina e coffi di sali trapanisi.
Vinnia puru pisci c'un carritteddu
vopi, sardi, scurmi e cicireddu;
sò patri pi darrè chi l'abbanniava
e lu figghiu mpaiatu chi tirava.

A vidilli eranu tantu curiusi
lu figghiu rispunnia: "su fitusi!",
quannu lu patri li cosi s'abbanniava
comu cani di guardia c'abbaiava;
senza balanza e senza la statia
cu li iunti dava chiddu chi vinnia.

Stavanu vicinu la porta di li addi
dunni la Maronna avi li vaneddi.
Un ghiornu, cu llana di babbiari,
a Micheli ficiru spusari:
visteru un'omu cu vesta di sita
e velu ntesta chi paria nna zita.

Quannu la zita iu pi tuccari,
ristà mpalatu e un sappi cchiù ciatari.
Arristà pi nciuria sta maritata
chi mancu Diu ci l'acchiù livata.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it