Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LA FESTA DI LA MAMMA

Lu primu jornu chi leta ivi a scola
ntra lu quadernu scrissi nna parola
mi vinni di lu cori na gran ciamma
scrivennu dda parola, scrissi: mamma.
Lu jornu chi la scrissi cchiù nun scordu
sarvu ancora ddu quaternu pi ricordu.
Nzigna og'annu sta maestra ammia
pa festa di la mamma nna pulisia;

quannu finisciu la scola limintari
sta bedda festa un pozzu cchiù scurdari.
Sempri cu l'arma ti sugnu vicinu
acqua di funti, lu cchiù beddu vinu.
Lu figghiu quannu poi parti surdatu
si pi ddu jornu unn'esti cungiratu
pi la festa di la mamma si nichia
e scrivi cu lu cori mpuisia

tuttu ddamuri c'avi dda stampatu
russu dintra e fora e profumatu.
Anchi si mi maritu untascantari
ti vegnu a viriri, ti vegnu a cunsulari;
quannu ti senti sula e ai la vogghia
sta sempri cca l'amuri di to figghia.
Speru matruzza mia sempri campari
pi putiriti li me figghi puru amari.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it