Trapani Nostra.it - L'archivio della memoria di Trapani e provincia

 BUSSOLA: Trapani Nostra - Libri - LA SORTI DU PUETA di TURI TOSCANO

Raccolta di poesie di Turi Toscano - dal libro - LA SORTI DU PUETA

INDICE


LA SORTI DU PUETA
DISIDERIU DI PACI
'NA MATRI SEMPRI MATRI
LI MUNTAGNI SUNNU 'NFESTA
AMURI VERU
LI CUMMARI MICIDDIUSI
C' BISOGNU DI PRIJARI
LU PUETA CHIANCI
LA CICALA NUN C' CHIU
LA STIVALEDDA
ESEMPIU DI VITA
C' BISOGNU D'AMURI
MUMENTI DI STANCHIZZA
SMANIA D'UN CARCIARATU
CIURIDDI PURI
LASSAI LA TERRA MIA
PICCIUTTEDDI DI SICILIA
MI CHIAMANU PAZZU
TEMPI DI SCHIAVIT
LA BONA CUSCENZA

A 'NA ZITICEDDA
'NA PICCIOTTA CIVIRTINA
'NA PICCIUTTEDDA TIMIDA
'NA PICCIOTTA SISTIMATA
A 'NA PICCIOTTA MONACA
SONNU RIVILATURI
VENTU DI 'MMERNU
DUI NUVEMBRI
LU MULINU TORNA A PARLARI
LU ME RITRATTU
AMURI ANTICU
LU ZZUCCU
VINU
LA FUNTANEDDA
NATALI
LI NANNICEDDI M
MI LU DICIA ME MATRI
ARTISTA SI NASCI
A TIA LITTURILA SORTI DU PUETA

Quantu pinzera c' 'nta la me menti
lu cori mi rispira cu n'affannu,
sentu la suffirenza di la genti:
nun trova paci e si va lamintannu.

Supportu un pisu chi si va gravannu
e quasi chi lu corpu lu risenti,
li medici da zona gi lu sannu
riguardu a curi nun mi giuva nenti.

Si puru lu distinu macabunnu
nun p firmari la missioni mia
dugnu 'na taliatedda dda chi 'nfunnu:

vidu tanti malanni e rivirsia
stu poviru curuzzu pi lu munnu
si va spartennu e duna: puisia.

torna all'indice

DISIDERIU DI PACI

O quantu bedda la parola amuri
nun c' ricchizza chi ci p gualari
'na surgenti di duci sapuri
chiddu chi saza si voli saziari.

Poi 'nta lu cori senti tantu arduri
pirduna e sapi veru pirdunari
si puru soffri nun senti duluri
qualsiasi pena sapi suppurtari.

L'amuri veru simbulu di paci
nun' 'na finta forma chi si dici
a chiddu di bon senzu certu piaci,

picciotti e vecchi a tutti fa filici
diventa un focu ardenti senza braci
chi duna lu caluri e binidici.

torna all'indice

'NA MATRI SEMPRI MATRI

Matruzza quantu voti si p diri
nomu chi nun si stanca di chiamari,
matri chi soffri 'nta lu parturiri
e pi l'amuri sapi suppurtari.

Parla a lu figghiu e l'animu ci riri
mentri la manu tenta a carizzari,
quannu si perdi s'arriva a capiri
quali cunfortu 'na Matri p dari.

Tantu di beni nun si p scurdari,
chiamari Matri surgenti d'amuri
sulu 'na Matri sapi riparari:

pirdunannu lu figghiu piccaturi,
lu so travagghiu nun si p pacari
mancu c' latti di megghiu sapuri.

torna all'indice

LI MUNTAGNI SUNNU 'NFESTA

O muntagneddi chi cuntenti siti
a lusu chi agghiurnastu trasfurmati
a vista gi si vidi chi riditi
e 'nta li sferi lu riflessu dati,
siti vistuti semplici e puliti
d'un manticeddu virdi cummigghiati
e un 'ntinghi 'nt si senti di campani
li picuriddi lassanu li chiani.

Cu viatri vennu a stari 'ncumpagnia
pi godisi la veru libirtati
si libiraru di la fangaria
ci'ncuminciaru beddi li jurnati:
lu picuraru 'nta la largasia
passa lu tempu e fa fiscalittati,
ddu tonu dici di la s tastera
annunzia chi turnau la primavera.

torna all'indice

AMURI VERU

D'un 'mpezzu tempu 'nta lu me jardinu
manca 'na bona parti d'armunia,
vicinu 'nta lu peri gilsuminu
d'unni 'na rosa c' senza valia.

Abituvatu chi sempri ciuria
ora di stentu fa lu so caminu
si puru la so pampina giannia
duna prufumu stannucci vicinu.

La vardu veramenti cu attinzioni
ancora megghiu d'essiri un trufeu,
di ssu misteru nasci 'na missioni:

pari chi si ripigghia e mi ni preu
ssa rosa mi po dar i vucazioni
si Diu la varda 'nta lu ciancu meu.

torna all'indiceLI CUMMARI MICIDDIUSI


La zia Betta miciddiusa
pi nun diri sparlittera
sapi fari la 'ndricusa
veramenti cu manera.

Poi si susi matinali
e si mitti 'mmuvimentu
s'avvicina a lu piazzali
pi truvari lu so 'ntentu.

La so lingua muzzulidda
ci 'mprapocchia lu parlari,
mentri arriva la zia Lidda
e 'ncumincianu a sparlari.

Cui si pigghia e cui si lassa,
cui tradisci a lu maritu,
'nta dda strata pi cu passa
gi pi tutti c' l'ammitu.

C' Maria la spusinedda
chi ci abbita propriu allatu
'na picciotta garbatedda
cu maritu sistimatu.

Sennu nova di la zona
nun canusci sti linguazzi
veramenti troppu bona
si va trova 'nte 'mbarazzi.
Capitau chi un so parenti
di passaggiu si truvau
e Maria ni fu cuntenti
lu caf ci priparau.

Cu rispettu e dignit
nun c' scopu di st'ammitu
la santa virit
voli beni asso maritu.

Lu parenti poi sinniu
tantu veru si vasaru
comu veru chi c' Diu
fu lu preu chi s'incuntraru.

Li cummari 'mpirtinenti
chi si stavanu a taliari
fu lu pastu pi so denti
pi putiri 'mpusturari.

E difatti 'nto mumentu
un palazzu fabbricaru
senza nuddu appiramentu
gi li corna cumminaru.

Sparpagghiaru ssa canigghia
chi lu ventu si purtau
e Maria povira figghia
senza curpa la pacau.
Lu maritu mischineddu
nun canusci sti trageri
ci spirria lu ciriveddu
e va 'ncurpa la mugghieri.

Comu tanti critti puru
li so corna un fattu veru
senza d'essiri sicuru
ci finiu chi si sparteru.

Pi ssi lingui miciddiali
chi la terra li pruduci
sannu fari puru mali
a lu Cristu di la Cruci.

torna all'indice

C' BISOGNU DI PRIJARI

Ni ridducemu 'mmezzu 'na ruvina
chi gran macellu pi la carni umana
si dici chi la fini si avvicina
lu munnu si spasciau e nun si risana.

E l'omu di lu beni s'alluntana
cerca li vizi no la midicina,
quannu si perdi la firi cristiana
ni soffri puru la Madri Divina.

Lavutru jornu avennu ssu pinzeri
davanti mi cci vasi dinucchiari
ci dissi matri, ascuta sti prijeri:

vidi si ti putissi 'ntirissari
si mi cririti a paroli sinceri
la vitti ddu mumentu lacrimari.

torna all'indice

LU PUETA CHIANCI

Suli di marzu quantu si disiatu
la matri terra c' chi aspetta a tia
grapi li pori e va pigghiannu ciatu
mitti lu mantu a specchiu e lu quaria.

Qualsiasi siminzigghia spuntunia,
di virdi si cummogghia ad ogni pratu,
in certi casi c' malincunia
d'unn la farfalledda, lu so alatu.

Lu suli nun si cancia, nun si scura,
la terra quantu cosi ha suppurtatu
c' l'omu chi la scaccia e nun si cura.

Lu clima quasi tuttu avvilinatu
mentri chi si distruggi la natura
videmu lu pueta 'nculluratu.

torna all'indice

LA CICALA NUN C' CHIU

D'unni si cicala mia
sugnu stancu di circari
lu pinzeri l'haiu a tia
nun ti sentu chi cantari.

Gi finiu la primavera
la staciuni fa caminu
c' stu fattu chi s'avvera
pruchessu o distinu.

'Mmezzu l'arvuli d'ulivi
'nta muntagni e li pineti
quasi quasi lu capivi
nun turnasti c' 'na queti.

Comu puru l'apicedda
chi gran preu quannu firriava
la so duci cantatedda
li pinzera li straviava.

Agghiurnannu la matina
e lu suli si quaria
si furmava n'acquistrina
chi purtava l'armunia.

Ora c' sti disirbanti
l'omu pigghia e rutulia
ammazzaru li to canti
e ni soffri la puisia.

torna all'indiceLA STIVALEDDA


                                e lu meridioni

Quantu 'mpusturi e stori chi ci sunnu
dintra sta palla mentri va firriannu
circassi di capiri e mi cunfunnu,
ni fici piccaredda scola tannu
potti capiri chi chissu lu munnu
d'unni si strinci e d'unni va allargannu,
'nto latu ci truvai 'na punticedda
e subitu pinzai la stivaledda.

A taliarla mi parsi troppu bedda
comu si fussi fatta d'un pitturi
cu 'na trasuta a forma di vanedda
e la cummogghia un mantu di culuri
lu mari ci firria cu l'unnicedda
nun si la p manciari e si ni rruri,
pi quantu scumparissi sta nazioni
rricca di vizi e di spiculazioni.

Basta pinzari la deputazioni
ci sunnu pezzi di grossa purtata
fannu li cosi pi la so 'ntinzioni
quantu ci veni megghiu la pappata,
ni dicinu di fari distrinzioni
pi la nazioni essiri aiutata
tutti abbuzzamu dannuci 'na manu
chissu lu veru populu Italianu.


Li fabbrichi si trovanu a Milanu
d'unni chi si travagghia sempri 'nchinu,
lu meridioni ca valigia 'mmanu
nesci di dintra pi lu so distinu,
lu ministru pripara lu so pianu
dimostra ch' un perfettu malandrinu
sistema comu megghiu cumminari
ammenu arrobba e nun si fa addunari.

torna all'indice

ESEMPIU DI VITA

                      Dottor Antonio D'Ali Staitinatu chinu chinu di bravura
pigghia la vita cu bona manera,
di chiddi bisugnusi si ni cura
a tutti sapi fari bona cera.

Avi lu cori comu 'na minera
trova la paci facennu favura
e nun s'accatta o si vinni a la fera
mancu c' metru di stessa misura.

Senza pinzari mai la so ricchizza
'nta lu travagghiu stinnigghia li vrazza
a tutti fa passari la stanchizza:

ogni cori ci mitti 'na curazza
merita un premiu di tanta saggizza
cuntinuvannu ancora la so rrazza.

torna all'indice

C' BISOGNU D'AMURI

Chi senzu avi la parola amuri
o chi simini senza chi ricogghi,
pi forma dici criu a lu Signuri
pari chi fussi riccu e poi su 'mbrogghi.

Lu stessu 'nta li festi cumannati
ti 'ncontri cu l'amicu e fai l'auguri
sapennu chi lu fai pi 'nzinzirati
diventi ancora duppiu piccaturi.

Per si fai l'esami di cuscenza
la strata giusta si chiama spiranza
senza taliari mai la cumminenza
l'eguismu diventa amurusanza.

'Nta l' animu ti senti ginirusu
ami la vita e ti fai pirsuvasu
e pi finiri di stari sdignusu
o riccu o scarsu nun ci fari casu.

torna all'indice

MUMENTI DI STANCHIZZA

Certi mumenti fazzu ddu prugettu,
circassi la me vita trasfurmari
quantu truvassi tanticchia risettu
senza pinzera vurrissi pruvari.

Vulennu seriamenti ragiunari,
pi la stanchizza parlu a fissaria
chi mutivu n'avissi di campari
si pirdissi la megghiu amica mia.

Di nomu fu vattiata puisia,
cumpagna chi mi detti lu Signuri
camina dritta e v pi la so via
li cosi nun li garba a so favuri.

Porta un missaggiu chi si chiama amuri,
disprezza l'odiu e parla di rispettu,
trovu la paci e mi scusu l'arruri
e l'animu ci dugnu di lu pettu.

torna all'indice

SMANIA D'UN CARCIARATU

                                scrivi a la zita


Acqua d'un ciumi chinu mi disiassi
pi fari lestu lestu lu caminu
o puru un lignu chi ci ruzzuliassi
basta chi mi purtassi a lu pinninu,
di li sbattuna nun mi ni curassi
sugnu riduttu peggiu d'un mischinu,
penzu e ripenzu comu cumminari
pi quantu ti putissi riabrazzari.

La pena divintassi tuttu amuri
si putissi la vita trasfurmari,
mi risanassi stu tintu duluri
vicinu ti vurria pi sempri stari,
smaniu cu stu pinzeri tradituri
chi notti e ghiornu nun mi fa quitari
pi la cunnanna di la me svintura
a stari 'nchiusu 'nta sti quattru mura.

torna all'indice

CIURIDDI PURI

Cristu carizzi fa a li picciriddi
ni raccumanna di vulirli beni
sunnu sinceri comu l'angiuliddi
nun fannu parti 'nta li nostri peni,
canti di gioia fannu sulu iddi
lu Regnu di lu Celu ci apparteni
vucianu 'nta li strati cu n'arduri
pi fari lodi a lu nostru Signuri.

torna all'indiceLASSAI LA TERRA MIA


Stiomu 'na littricedda m'arrivau
fu lu pinzeri du n'amicu meu
beni di la Sicilia mi parlau
a sentiri sti cosi mi ni preu;
ogni putenti focu s'astutau,
li terri sunnu netti di puleu,
lu jumateri si livau l'imbrogghi
bisogna siminari e s'arricogghi.

Finiu ddu tempu di vussignuria
significa dda tinta patrunanza
lu riccu pi lu scarsu ci tinia,
comu li tunni farini mattanza,
lu cuntu sempri abbessu ci vinia
era la liggi di vecchia usanza
poi lu pruchessu misi a fari strata
e la Sicilia ni fu libirata.

Chisti su cosi beddi di cuntari
ci voli cori 'mpettu pi capiri
d'unni si nasci nun si p scurdari
o matri terra mia 'nzoccu t'addiri
fammi navutra vota ritumari
quantu mi scordu tuttu lu patiri
mi scordu ddu difficili mumentu
quannu t'abbannunai e mi ni pentu.
Si mi ricivi sugnu pinziunatu
ti giuru chi ti sugnu assai divotu
'nta la me terra vegnu vurvicatu
trovu fratuzzi d'unni pigghiu e votu
fratuzzi chi pi mia hannu luttatu
mentri arrivannu j m'assettu e gotu
per mi resta sempri d'apprizzari
dicennu, terra mia m'a pirdunari.

torna all'indicePICCIUTTEDDI DI SICILIA


Bisogna ringraziari lu pruchessu
pari chi si 'ngranau lu giustu passu
diversi cosi si misiru abbessu
nun si canusci ne ruccu ne scarsu
finiu l'affruntu nun c' chi 'ntiressu
la vita divintau fatta di spassu
a mia c' cui mi veni pi d'appressu
la vicchiaia e nun s'alluntana un passu.

Criscivi si p diri a l'ignuranza
scarsu di scola e puru di spirenza
senza capiri la veru 'mpurtanza
nun si circava mai la cumminenza
li fimmineddi tinuti a distanza
l'amuri si facia cu pinitenza
lu patri pi l'amara scustumanza
spissu si cci macchiava la cuscenza.

Li picciutteddi siti furtunati
di scoli nichi a li chi supiriuri
masculi e fimmineddi ammiscati
tutti pi coppia pi fari l'amuri
e comu l'api curriti e cantati
gutennu di lu fruttu lu sapuri:
chista Sicilia nun vi lu scurdati
terra di li picciotti e di li ciuri.
Vurria turnari ancora picciutteddu
pi curriri e satari 'ncumpagnia
pi godimi stu tempu troppu beddu
senza 'ncuntrari nudda rivirsia,
vurria la libirt comu n'aceddu
lu cantu trasfurmarlu 'mpuisia
mentri mi trovu comu un sciccareddu
chi 'nta 'na senia l'acqua ci firria.

torna all'indice

MI CHIAMANU PAZZU

Agghioma e scura e sugnu a lu travagghiu
siminu e nun lu sacciu si ricogghiu
nun trovu mai un minutu di spiragghiu
cunfusu comu un surci ch 'nta l'ogghiu.

L'aceddu ch 'ngaggiatu voli scagghiu,
lu pisci si ripara 'nta lu scogghiu,
l'addevu cerca l'erba a primu tagghiu,
l'agneddu pi ducizza lu triffogghiu.

l fazzu chiddu chi mi piaci e vogghiu
sti 'ngiurii nun mi portanu risagghiu
senza taliari mai lu portafogghiu

li versi me a lu ventu li sparpagghiu,
si capita chi veni lu scummogghiu
lu cori mi diventa quantu un bagghiu.

Tannu finisci tuttu stu scramazzu,
e diri ancora chi Tuscanu pazzu.

torna all'indiceTEMPI DI SCHIAVIT


I

Pinzannu e ripinzannu lu passatu
ezattamenti ddu tempu chi f
lu jumateri comu fu trattatu
tinutu 'nta la stritta schiavit.

Campava notti e ghiomu suggittatu
lu riccu pritinnia la sirvit
senza duluri e senza nuddu affettu
circava di 'mpaiarlu a lu carrettu.

o puramenti a varda carricatu
nun taliannu ne pisu e ne misura
di lu manciari sempri sguvimatu:

dota chi si purtava di natura
lu riccu si sintia assai prijatu
mentri lu scarsu avia la dittatura.
II

Ora li cosi parinu canciati
semu arrivati a 'na certa gualanza
nun c' bisognu fari zinzirati
a li superbi chini di 'mburtanza.

Ancora ci ni sunnu 'ncuttumati
'nta la so menti c' sempri spiranza
aspettanu chi fussiru appuggiati
pi fari trabbuccari la valanza.

Pi godisi ddu beddu tempu anticu
lu riccu si chiamassi signurinu
tinutu a la nurrizza lu nutricu,

e pi salutu faricci l'inchinu:
ni sugnu certo di chiddu chi dicu
lu scarsu era suggettu a ssu distinu.
III

Lu Signuruzzu li cosi li viri
giustizia veramenti vosi fari
ci leva a li superbi ogni putiri
li vosi seriamenti casticari.

Scanzannu a chiddu chi sappi capiri
chi nun bisogna mai di apprufittari
lu munnu beddu e c' sempri chi diri
passa lu tempu e tuttu p canciari.

O ricchi o scarsi a tutti picciutteddi
j vi cunsigghiu di cullaburari
megghiu tirari 'nta li chianateddi:

'nta li scinnuti si p truppicari
davanti aviti tempi troppu beddi
campati 'mpaci e senza liticari.
torna all'indice

LA BONA CUSCENZA

La porta di lu regnu 'na putenza
sarva lu beni no la mala crianza
si grapi e chiudi sulu a cumminenza
l'Eternu patri ni misi l'usanza.

Basta chi si capisci l'importanza
s' nicissariu qualchi pinitenza
a passu a passu la vita n'avanza
biatu chiddu di bona cuscenza.

Nun c' bisognu d'aviri partitu
chiddu chi cunta tuttu lu passatu
e specia quannu l'animu pulitu,

puru lu corpu ni veni primiatu
e nun c' dubbiu chi goti l'ammitu
la porta si ci grapi, ad ogni latu.

torna all'indice

A 'NA ZITICEDDA

Cantanu l'angiuliddi 'nta lu celu
un veru cantu di simplicit
pi sta rusidda cu stu beddu stelu
chi di prufumu rispirari f,
la chiesa binidiciu lu to velu
ti detti sacramentu e santit
a la prisenza di parenti e amici
e lu ricordu chi ti fa filici.

O cara zita s'ascuti sta musa
ti parla chiaru e ti fa pirsuasa
si ti cumporti sempri giudiziusa
diventi l'angiuliddu di la casa
pi lu mari t sarai giniusa
ti fa tanti carizzi e poi ti vasa
facennu ralligrari lu to visu
e signu chi ti senti 'mparadisu.

Si forma la famigghia riunita
si c' bon senzu e lu sapiri amari
nun c' ricchizza megghiu 'nta la vita
passa lu tempu e nun si fa addunari
comu 'na varca cu 'na bona guida
cu tutti venti sapi navicari
l'omu travagghia e porta a lu ritiru
e la mugghieri ci conza lu niru.

torna all'indice

'NA PICCIOTTA CIVIRTINA

Ancora appena appena signurina
camina e curri cu 'na muturetta
cu vota e svota e fa la civirtina,
la vita a modu d'idda la rispetta.

Si trucca appena agghioma la matina
a giru avi a chiddu chi l'aspetta
assumigghia a la musca cavaddina
pari chi posa e poi nun s'arrisetta.

La matri spissu voti fastiddiata
ci pari chi 'nfiacchisci o fa la deta
ci piaci quannu ch' bedda 'mpupata:

'mmezzu li masculazzi e fa la scueta
qualcunu si la porta a passiggiata
eccu la matri comu si n'alleta.

torna all'indice

'NA PICCIUTTEDDA TIMIDA

Matruzza sugnu troppu proccupata
m'affruntu e nun sapissi chi pinzari
un picciutteddu passa di sta strata
si ferma e nun si stanca di taliari.

A senzu d'iddu mi voli parlari
o voli chi ci fazzu 'na risata
sti cosi nun li sacciu suppurtari
ancora nun mi sentu abituvata.

Figghiuzza mia picchissu si scantata
la vita un veru fattu naturali
essennu signurina divintata:

'na risatedda nenti fa di mali
enutili di stari ritirata
si lu picciottu ti pari giniali.

torna all'indice

'NA PICCIOTTA SISTIMATA

Ama la scola e ama lu travagghiu
si dedica a la vugghia e lu raccamu
campa sirena senza mai risagghiu
li vicineddi tutti si prijamu.

Nun fa di lisca e mancu cerca l'amu
difficili truvarla bagghiu bagghiu,
c' qualchi ceddu chi ci fa di chiamu
perdi lu tempu e poi nun trova scagghiu.

Passaru l'anni e gi si diplumau
e di la vugghia comu 'na sartina
lu postu a picca a picca si truvau.

Dimostra ch' 'na brava maistrina
e 'nta sti jorna gi si maritau
campa filici comu 'na rigina.

torna all'indice

A 'NA PICCIOTTA MONACA

Surella Anna cungratulazioni
sapisti fari 'na bedda pinzata
la tonica chi porti 'ndivuzioni
nun di rasu o pizzu raccamata.

Lu celu ti la detti 'ndutazioni
di picciuttedda lavisti affidata
pi la saggizza e pi la vucazioni
resti a li tentazioni suggittata.

A l'occhiu gi si leggi l'intinzioni
chi di lu Cristu ni si 'nnamurata
vistu chi lotti pi la sua passioni

qualchi luci t'illumina la strata
ti porta versu la risurruzioni
d'unni sarai l'Eterna spusa amata.

torna all'indiceSONNU RIVILATURI


'Na sira mi curcai cu 'na stanchizza
di lacrimi vagnava lu cuscinu
'nta lu me cori c'era 'na marizza
pinzannu di me patri lu distinu
mentri mi 'ntisi fari 'na carizza
'na vuci mi parlava di vicinu
dicennu figghiu nun ti spavintari
stasira j ti vogghiu cunsulari.

Mentri chi dormi nun t'arruspigghiari
chi 'nta lu sonnu stessu poi capiri
tutta la vita fici a travagghiari
cu sacrifici e tu lu poi sapiri,
supra la terra nun si p rignari
lu corpu suggittatu a lu muriri
cu sacrifici cu affanni e lamenti
mi guadagnai la vita eternamenti.

Per si fici ssu beddu caminu
fu grazia fatta di lu Nazarenu
iddu signala a tutti lu distinu
di casticari nun p fari a menu
a puntu giustu ci voli un parrinu
lu spiritu pripara assai sirenu
pi comu dici la giusta missioni
assorvi e duna la binidizioni.
Apprufittannu sta bedda occasioni
lu me caminu ti vogghiu cuntari
fu 'mpurgatoriu a l'osservazioni
pi forza tutti si ci avi a passari
subitu vinni misu 'mpremiazioni
nun mi truvaru peni di scuntari
truvai un giudici chi fa bona cera
assorvi a chiddu chi nun si dispera.

Vidi si poi truvari la manera
scrivennu sti paroli cu primura
fatti curaggiu la vuci sincera
farlu stu quatriceddu su misura
o puru ni poi fari 'na prijera
sicuru chi l'assorvi la cinsura
prijannu pi li vivi e pi li morti
lu paradisu ci grapi li porti.

Ni poi parlari sempri a vuci forti
circannu comu fariti capiri
diriu chi si rinasci doppu morti
si scorda lu passatu e lu patiri
e cunnannati vennu chiddi storti
chi godinu capricci a mai finiri
vannu a passari li chi tinti guai
d'unni c' focu e nun s'astuta mai.
Cu ssi paroli poi mi arruspigghiai
chi sonnu beddu o chi rivilaturi
a Ges Cristu veru ringraziai
lu Re di l'Universu gran Signuri,
scinnu du lettu la luci addumai
spiriu me patri e nun fici rumuri.
Patri chi mi fu sempri affizziunatu
l'Eternu premiu si la miritatu.

torna all'indice

VENTU DI 'MMERNU

Lu ventu quannu ciucia burrascusu
li rami di li pigna fa fiscari
pari arrabbiatu mentri capricciusu
difatti cerca cosi pi ghjucari.

Specia a lu mari nun lu fa quitari
l'ammutta e lu fa stari supirbiusu
li varchi li 'ncumincia a sbattuliari
a signu chi li mitti fora usu.

Siccomu ciucia e passa a centu a l'ura
nun c' putenza chi lu p firmari
ascuta 'nzoccu dici la natura,

facennu tuttu chiddu chi ci pari
cummina 'na tirribili turtura
e l'omu pinzirusu sta a taliari.

torna all'indice

DUI NUVEMBRI

Tutti si curri pi lu cimiteru
si penza a li murtuzzi visitari
qualcunu va cu l'animu sinceru
c' chiddu chi lu fa pi bagianiari.

Li megghiu ciuri cerca di accattari
a l'usu chi trattassi un fattu veru
quantu la genti lu ponnu taliari
e d'una forma cummina un misteru.

Sapemu chi lu mortu un godi nenti
nun si 'ntiressa di nudda manera
enutili di fari cumplimenti.

o cummigghiallu di ricca ciurera
si c' duluri l'animu lu senti
lu corpu si ni torna chiddu ch'era.

torna all'indice

LU MULINU TORNA A PARLARI

Lu ventu lu me spassu e lu me sbiu
si ciucia forti tannu mi ni preu
turnai navutra vota a lu firriu
pi comu vosi lu distinu meu
e doppu 'na cunnanna di abbannunu
gudivi finalmente lu cuntunu.

Pi la salina lu veru piaciri
ci tiru l'acquicedda di lu mari
certu chi la natura si ni riri
e l'omu avi tantu di pinzari
grapi li veli a ventu e li talia
scrivennu la chi bedda puisia.

torna all'indice

LU ME RITRATTU

                                a Theo Rallo


Taliannumi j stessu penzu a tia
comu facisti lu ritrattu meu
didicatu cu stima e simpatia
pi nomu d'arti ti firmasti Teu.

Lu vardu lu rivardu e mi ni preu
nun manca nenti di filusumia
'nfacci ci trasparisci qualchi neu
e li pinzera pi la puisia.

misu a vista cu vitru e curnici
comu ricordu di la to bravura
'nfamigghia mi divertu e cu l'amici.

Chi granni stili o chi rifinitura
la scola qualchi cosa certu fici
per si veru artista di natura.

torna all'indice

AMURI ANTICU

                      pi lu matrimoniu di me figghiu


Aju lu cori meu troppu cuntenti
e quasi chi mi sentu emuziunatu
tu cara zita rallegri l'ambienti
cu beddu cavaleri a lu to latu,
siti anurati d'amici e parenti
pi viatri c' stu granni priparatu
e patri e matri tutti dui famigghi
priati semu pi li nostri figghi.

Puru lu celu si ni ralligrau
stiomu un beddu signu cumpariu
parsi chi di culuri si canciau
sutta 'na luci dui cori ci viu,
lu vostru matrimoniu cunsacrau
mentri la chiesa vi binidiciu
nun vi scurdati stu beddu mumentu
ricivistuvu un veru Sacramentu.

Speru chi l'accittati stu cunsigghiu
tannu famigghia quannu c' l'amuri
nun vi pintiti mai di qualchi figghiu
specia si lu chiamati Salvaturi
si campu vecchiu certu mi ni pigghiu
mi cummigghiati di gioja e d'anuri,
o lu chiamati pi comu vi piaci,
basta chi aviti pi sempri la paci.

torna all'indice

LU ZZUCCU

Un patri tuttu tortu ed agghimmatu
si p chiamari puru vaddarusu
specia s' vicchiareddu addivintatu
si trova 'nta li vrazza pustiddusu.

Di 'mmernu lu videmu visitusu
sutta lu friddu si trova spugghiatu
passa quattru jumazza lacrimusu
veni la primavera e pigghia ciatu.

Difatti si pripara lu vistitu
fattu di pezzi virdi 'ntratagghiati
nasci la figghia e si vesti pulitu:

e li difetti foru cummigghiati
pi tutti banni si passa l'ammitu
ch' nata la rigina di l'estati.

torna all'indice

VINU

Discinnu di li veru antichitati
nun sugnu natu pi criari liti
basta chi cu rispettu mi trattati
nun mi ni 'mporta si vi divirtiti.

Manciati manciateddi e li scialati
primu truvati a mia gi lu sapiti
bisogna stari attenti e cuntrullati
ezattamenti a chiddu chi faciti.

Po capitari qualchi lamintura
o chi s'abbatti qualchi cantunera
c' sempri chiddu cu la testa dura,

ci piaci fari duppia carrichera
j ci rispunnu sempri sissignura
picchi mi sentu l'anima sincera.

torna all'indice

LA FUNTANEDDA

Nun sugnu casa e mancu 'na pinnata
mi dettiru lu nomu a fissaria
abitu notti e ghiornu scummigghiata
pi chiddi chi si servinu di mia.

D'un scrusciteddu sugnu 'nzullintata
comu 'na sunagghiera cianciania.
Qualcunu veni e f 'na gran vasata
affuncia finu a quannu si sazia.

A tuttu chissu nun mi 'mporta nenti
facemu comu dici la natura
vulennu dari sfogu a tanta genti:

ci voli 'na billissima signura
ammenu ponnu fari cumplimenti
truvannu la ducizza e la fiscura.

torna all'indice

NATALI

Mentri chi veni stu Santu Natali
senza rancori e senza nuddu feli
trovanu vita l'animi murtali
ogni vilenu si trasforma a meli,
nasciu l'amuri e si ni va lu mali
finiu dda cunfusioni di babeli;
si rinnuvau l'Eternu Tistamentu
cu Cristu gran pasturi gran Purtentu.

Ezattamenti l'ura stabilita
e pricisannu puru la jurnata
'ncumincia di lu Cristu la so vita
e 'mpalistina fici l'adunata,
'na vuci saggia cu furma pulita
'ntunava la cullina e la vaddata,
fu la missioni di lu Ridinturi,
pi pirdunari ad ogni piccaturi.

'Nta sti paroli nun ci sunnu 'nganni
pi comu li dicantanu sti jnni,
grapemuni lu cori beddu granni
e di lu Santu Missia priamuninni
cunforta li 'mpirugghi e li malanni
e pi qualsiasi beni cuntiscinni,
chissa la Vulunt di lu Signuri
trasi la festa e farini l'auguri.

torna all'indice

LI NANNICEDDI M

Si stannu ridducennu vicchiareddi
ma s licchetti comu li cardiddi
si vonnu beni comu spusineddi
nun c' 'na coppia chi filici d'iddi,
virli manciari su dui palummeddi
a l'usu chi turnaru picciriddi
sulu chi 'nta sti jorna a l'insaputa
la nanna si prisenta arrimudduta.

Senza calunia d'una malatia
la cosa mi fa veru proccupari
pari chi va pirdennu la valia
nun c' rimediu chi la fa addizzari,
a me nannu la testa ci fumia
ci pari chi lu voli abbannunari
l'arriccumanna di tenisi forti
cu ssi caluni p finiri a morti.

La vicchiaredda essennu curaggiusa
di bonu e bonu nun si pirsuvari
rispunni cu 'na vuci piatusa
la botta arriva e nun si p mannari.
Si vidi chi la cosa strascinusa
e tutti ci putemu capitari,
la morti si ni porta a carrittati
e nun talia ne boni e ne malati.

Penza pi tia 'ncumincia a stari attentu
chi ni sapemu comu p finiri
abbattinu culonni 'nto mumentu
sti cosi chiddu bonu nun li criri
ognunu si ragiuna lu s 'ntentu
luntanu d'iddu certu si ni riri
anzi ti dicu tuttu a 'na palata
'na giarra campa vecchia s' ciaccata.

Stu fattu veramenti s'avvirau
ci 'mpiccica a me nannu un gran duluri
lu stommacu si cci scumpussulau
subitu ci chiamavi lu dutturi,
beddu a duviri si lu visitau
mi dissi ora lu mettu a li m curi
sti picculizzi li sistemu a vista
grazi a la scola sugnu un specialista.

Ora ci fazzu 'na bedda ricetta
ezattamenti 'nzoccu p manciari:
ogni matina un chilu di panzetta
ossa caddusi damucci a spurpari
menziornu e sira 'na grossa purpetta
carni di porcu pi farlu saziari,
di chissi tanti e tanti 'na curatu
cu picca tempu l'aju libiratu.

E comu ci giuvaru li scialati
ogni ghijornu chi festa ci paria
li purceddi di casa nutricati
tutti pi cuntu d'iddu li vulia
nenti duluri nenti chi pigati
megghiu d'un picciutteddu si sintia
e doppu un misi di sta bona sorti
poviru nannu meu n'appi la morti.

Me nanna tantu beni lu vulia
chiancia e nun si putia cunuttari
parlannu di la morti ci dicia:
ci penza idda a cui s'avi a pigghiari
nenti di stranu chi circava a mia?
Cu sta muddumi chi ci campu a fari,
carrica di malanni e dicaruta
e chianciu pi nun essiri chianciuta.torna all'indice

MI LU DICIA ME MATRI

Nascivi 'nta 'na notti fridda e scura
pi luci appena appena 'na cannila
me matri suppurtau ddi gran dulura
si puru eru menu di tri chila.

Lu bagniceddu fattu 'nta 'na pila
a l'usu chi fu mi su 'nsipultura
'nto n'angulu dui cordi e un pezzu tila
la naca chi durmivu qualchi ura.

Tutti sti cosi a cori li pigghiai
prima e sicunna fu la scola mia
e lu trravagghiu poi mi suggittai;

cu divuzioni e senza rivirsia
l'omu di firi nun pirisci mai
trova cunfortu e trova puisia.

torna all'indice

ARTISTA SI NASCI

                                a Pietro Poma


Petru chi cerca petri a la muntagna
cu vintuliati a mari va p ligna
nun si ni cura si l'acqua lu vagna
la natura stessa chi lu 'mpigna.

Cu n'asciuneddu li squatra e rarigna
pezzi di nuci di chiuppu o castagna
si raccumanna la matri binigna
di staricci vicinu pi cumpagna.

Difatti certi voti pinzirusu
picch si voli fari pirsuvasu
basta pinzari quantu ginirusu,

rispetta l'amicizia in ogni casu
duna la prova di quantu 'ngignusu
d'un lignu o d'una petra ni fa un rasu.

torna all'indice

A TIA LITTURI

Mi sentu certi voti stravacanti
si puro c' chiarizza 'nta la menti
mi vennu tanti cosi pi davanti
circassi di capiri e fazzu nenti,
si puro agghiorna chiaro lu livanti
capita chi s'affusca lu punenti
chi tardu poi 'na luci si cumpleta
e lumina la sorti a lu pueta.

Un fattu vero senza maravigghia
la menti 'nta lu sonnu mi travagghia
ogni pirtusu trova 'na cavigghia
cummina 'na catina a magghia a magghia,
lu pueta a lu foddi ci assimigghia
senza ch' custureri cusi e tagghia
si carrica e nun perdi la valia
cuntenti chi nasciu la puisia.

torna all'indice


pagina a cura di    Gigante Lorenzo Maurizio    per Turi Toscano - Ringrazio per la collaborazione il figlio Mario

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it