Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

SAVOIA

A lu tempu di la Monarchia
c'era un ritrattu a la scola mia,
granni purtintusu e originali
ritratta c'era la famigghia riali.
Lu re quannu si fici ritrattari
a so muggheri la fici assittari,
nicu quantu un tappu era lu riuzzu
cchiù grossu d'iddu era lu mustazzu.

Fanatica, purtava nna cullana
chi la facia nna bedda cristiana,
era vistuta cu nna gran vesta antica
mmrazza tinia a sso figghia nica.
Lu re la taliava tuttu priatu
avi a capiddi longhi e nna scocca allatu,
la riggina purtava ntesta nna curuna
davanti all'autri figghi misi a scaluna.

La figghia Jolanda si chiamava.
La secunna pi nna certa Mafalda si prigiava,
lu terzu figghiu masculu era Umbertu
Giovanna assimigghiava a nonnu Albertu.
La nica nun penzu cchiù chi nnomu avia
sugnu scurdusa, la me menti è ria
mentri è facili di Vittorio diri
Elena lu beddu nomu di muggheri.

E quannu trasiu la Dimocrazia
cchiù nun si parlau di Munarchia.
Di stu ritrattu tantu originali
scurdarlu a mia mi pari chi nun vali.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it