Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU MUCCATURI RUSSU

Quannu morsi me nannu, mischineddu,
lassau li robbi so a un puvireddu
lu muccaturi russu lu pigghiai
e pi ricordu miu lu lassai,

Era un fazzulettu ranni ranni
cu ciuri bianchi a tutti banni.
Me nanna l'abbuccau a manu
e lu detti a ddu gran cristianu.

Me nanna, quannu iddu iva a travagghiari
lu muccaturi russu ci iva a pigghiari,
ci lu mittia dintra la sacchina
quannu partia pi la salina.

Stu muccaturi, quantu fu lavatu!,
e di li me manu fu puru stiratu;
e ora chi lu tempu agghicatu
ddu fazzulettu nun l'aiu scurdatu.

Stu muccaturi pi ricordu m'arristau
canta li surura chi me nonnu s'asciucau.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it